Amaç ve Hedefler

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim, araştırma ve hizmet anlayışını toplumsal değerler ile harmanlayan sürekli gelişimi hedefleyen bir eğitim kurumudur. 
 
Eğitim Hedeflerimiz: Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi; 
 
 • Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilen,
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eden,
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilen, kapsamlı fizik muayene yapabilen,
 • Hasta kaydı tutabilen; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilen ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilen
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilen; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilen,
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilen ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanıyan,
 • Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilen, planlayan ve uygulayabilen,
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilen,
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilen, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirebilen,
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilen,  sağlık verilerini toplayabilen, analiz ederek, özetleyerek sunabilen,
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilen,
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilecek,
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilen,
 • Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk taşıdığının farkında olan,
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilen ve gerektiğinde sorumluluk alan,
 • Sağlık politikalarını bilerek uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilen,
 • Tıp alanındaki bilgilerini sürekli mesleki gelişim ilkeleri çerçevesinde güncel tutabilecek bilimsel farkındalığı kazanmış, 
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygulayabilen hekimler yetiştirecek nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi hedeflemiştir.
 
Araştırma Hedeflerimiz:
 • Öğretim Görevlileri tarafından yürütülen araştırmalara öğrenci katılımının sağlanması,
 • Programda yer alan ve Öğretim Üyeleri danışmanlığında yürütülen “Klinik Araştırma ve Sunum” uygulamasında araştırma çalışmalarının teşvik edilmesi,
 • Öğrencilerin özellikle öğrenci kongreleri olmak üzere eğitim toplantıları, sempozyum ve kongrelere katılımlarının desteklenmesi,
 • Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarının eğitim toplantıları, sempozyum ve kongrelerde sunulmasının sağlanması,
 • Öğrenciler tarafından düzenlenen bilim şenlikleri ve kongrelerin desteklenmesi. 
 
Hizmet Hedeflerimiz:
 
Mezunlarımızın;
 • Sağlığın korunması ve sürdürülmesi ile tanı ve tedavi konusunda üst düzey bilgi birikimine sahip olmaları, 
 • Hastayı bir birey, ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alabilmeleri, 
 • Yüksek nitelikli, kapsamlı, sürekli ve kişisel sağlık bakım hizmeti sunabilmeleri hedeflenmektedir.
 

ROLLER ve YETKİNLİKLER

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Tıp Doktorundan beklenen yedi temel rol üzerinden 16 genel yetkinlik başlığı tanımlanmıştır. Bu roller ve yetkinlikler:

Hizmet sunucu:

 • Sağlığın korunması ve sürdürülmesi ile tanı ve tedavi konusunda üst düzey bilgi birikimine sahip olma, 
 • Hastayı bir birey, ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alabilme, 
 • Yüksek nitelikli, kapsamlı, sürekli ve kişisel sağlık bakım hizmeti sunabilme, 

Karar verici:

 • Sağladığı hizmeti sürdürürken maliyet ve etik açıdan da uygunluğuna karar verebilme,

İyi iletişimci:

 • Sağlıklı yaşam için gerekenleri etkili biçimde anlatarak bireylerin sağlığını korumasını ve geliştirmesini sağlayabilme,

Lider:

 • Çalıştığı ortamdaki kişilerin güvenlerini kazanabilme, 
 • Bireysel ve toplumsal gereksinimler için arabuluculuk yapabilme, 
 • Toplum adına girişim başlatabilme 

Yönetici:

 • Hastaların ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilme, 
 • Sağlık verilerini uygun biçimde kullanabilme, 

Bilim İnsanı:

 • Bilgiye kanıta dayalı tıp kurallarını gözeterek hızlı-güvenilir biçimde ulaşabilen, literatürü takip edebilen ve eleştirel bakış ile bilgileri değerlendirebilme,
 • Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişim ilkelerine uygun tavır sergileyebilme,
 • Alanında gerekli çağdaş teknolojiyi takip ederek kullanabilme,
 • Bilimsel bir araştırmayı planlayabilir, yürütebilir ve raporlayabilme,

Sağlık Savunucusu:

 • Sağlığa ilişkin evrensel ilkeler ve uluslararası sözleşmelere uygun davranış göstererek sağlık hakkını savunabilme,
 • Birey ve toplum sağlığının tehlikede olduğu durumlarda toplumu bilgilendirebilme. 
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya