Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Tanıtım

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Telefon : +90 224 295 4272
Fax :  
Adres :  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Temel Bilimler Binası Zemin Kat, Görükle, 16059, Bursa
 

Tarihçe

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, 24 Mart 1978 tarih ve 78-6 sayılı Senato kararı ile Toplum Sağlığı Kürsüsü’ne bağlı olarak açılmıştır. Doç. Dr. Ayşegül Demirhan’ın (Erdemir) 7 Mart 1980 tarihinde Rektörlük’çe Doçent kadrosuna atanmasıyla Kürsü’nün ilk öğretim üyesi görevine başlamıştır. 
 
Dekanlığın 10 Kasım 1981 tarih ve 11777 sayılı yazısı ile bütün öğretim üyelerine bildirdiğine göre; bölümler kuruluncaya kadar geçici olarak Tıp Fakültesine ait mevcut birimler dört grupta toplanmış (Temel Bilimler ve Temel Tıp Bilimleri Grubu, Klinik Öncesi Grubu, Cerrahi Grup ve Tıbbi Grup), Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü “Klinik Öncesi” grubunda yer almıştır. Böylece Anabilim Dalımız, Toplum Sağlığı Kürsüsü’nden ayrı bir Kürsü olmuştur. 
 
Ekim 1982’den itibaren Anabilim Dalının ismi “Deontoloji” biçiminde, 2010 tarihinden itibaren de YÖK tarafından tüm Türkiye’de “Tıp Tarihi ve Etik” olarak değiştirilmiştir.
 
Anabilim Dalımız, 2010 yılına dek Prof.Dr. Ayşegül D. Erdemir ile etkinliklerini sürdürmüş, 2010 yılında Doç.Dr. M. Murat Civaner’in, 2011 yılında Doç.Dr. Elif Atıcı ve Yrd.Doç.Dr. Sezer Erer’in atanmasıyla öğretim üyesi sayısı dörde çıkmıştır. Prof.Dr. Ayşegül D. Erdemir’in 2012 yılında emekli olmasıyla halen üç öğretim üyesi görevini sürdürmektedir.
 
Anabilim Dalımız, kuruluşundan 36 yıl sonra, 10 Haziran 2016 tarihinde ilk kez bir bölüm olarak fizik mekana kavuşmuş, böylelikle yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek için gerekli altyapı olanakları sağlanmıştır.
 

Yer ve Altyapı

Fizik mekan
Anabilim Dalımız, 10 Haziran 2016 tarihinde Temel Tıp Bilimleri Zemin Katta yer alan şimdiki yerine taşınmıştır. Böylece Anabilim Dalımız 36 yıllık tarihinde ilk kez bölüme ait fizik bir mekana kavuşmuş, daha önce Halk Sağlığı, Histoloji ve Aile Hekimliği’nde geçici mekanlar sağlanan öğretim üyelerinin kendilerine ait odaları olmuştur. Bu olanağın sağlanması, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilebilmesini sağlamış, ayrıca öğrenciler nezdinde bir Anabilim Dalı’na ve öğretim üyelerine yakışan mekanlar yaratılmıştır.
 
Bölümümüzde üç öğretim üyesinin odalarının yanı sıra, araştırma görevlilerine ayrılan bir oda, ayrıca yüksek lisans ve doktora derslerimiz ile Anabilim Dalı toplantılarımızın yapıldığı ve aynı zamanda Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Kitaplığı ile Tıp Tarihi Koleksiyonu’nun yer alması planlanan bir oda bulunmaktadır.  
 
Eğitim olanakları
 
Anabilim Dalımızın kendisine ait bir fizik mekana kavuşması ile birlikte Yüksek Lisans ve Doktora programlarına önemli sayıda öğrenci alma olanağı doğmuştur. Lisansüstü öğrencilerimiz eğitimleri sürecinde öğretim üyelerinin kaynaklarından ve internet erişiminden yararlanabilmektedir. 
 
Araştırma olanakları
 
Anabilim Dalımızdaki kaynakların yanı sıra, Bursa şehir merkezinde bulunan ve yazma eser barındıran merkezler araştırmalar için kaynak sağlamaktadır. Anabilim Dalımızın araştırmaları için ayrıca T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ile TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde bulunan kayıtlar zengin birer kaynak oluşturmaktadır. 
 
Araştırma Görevlisi Eğitim Süreci
 
2005 yılında 'Tıp Tarihi ve Etik' alanının Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nden çıkarılması nedeniyle o tarihten sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı ile öğrenci alınamamaktadır. Bununla birlikte günümüze dek sekiz yüksek lisans öğrencisi eğitimini tamamlayarak derecesini almıştır. Halen yürütülmekte olan programda 17 öğrenci eğitimini sürdürmektedir. 
 
2001 yılında ise 'Tıp Etiği ve Tıp Tarihi' doktora programı Yüksek Öğretim Kurumu'na sunularak onay alınmış, günümüze dek dört doktora öğrencisi eğitimini tamamlamıştır. 2017-8 döneminden itibaren güncellenen multidisipliner nitelikli eğitim programı halen üç öğrenci ile devam etmektedir.
 
Anabilim Dalımız Yüksek Lisans ve Doktora programları tümüyle güncellenmiş ve öğrenci alımına başlanmıştır.  Çok disiplinli bir yaklaşımla yürütülmekte olan lisansüstü eğitimlerimize, Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Anabilim Dallarının yanı sıra, Felsefe ve Tarih bölümleriyle Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nden öğretim üyeleri katılmaktadır.
 

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Bilimsel etkinlikler
 
Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin halihazırda yürütmekte oldukları bilimsel çalışmalar aşağıdaki biçimde sınıflanabilir:
 
Proje: UÜ-BAP tarafından desteklenen bir proje yürütülmekte, ayrıca bir proje başvurusu hazırlanmaktadır. Araştırma etiği konusunda bir AB – H2020 projesi ise ULUTEK Teknoloji Transfer Ofisi’nin yardımıyla hazırlık aşamasındadır.
 
Alan araştırmaları: Öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri tıbbi uygulamalardan ve bilimsle araştırmalardan kaynaklanan değer sorunları ve Tıp Tarihi alanında bilimsel araştırmalar yürütmektedir.
 
Bilimsel toplantılara katılım: Öğretim üyeleri, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak üzere, bazıları tıp öğrencileri ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte olmak üzere bildiriler hazırlamaktadır.
 
Yayın: Yürütülen bilimsel çalışmaların kitap bölümü ve makale biçiminde yayımlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
Seminer: Anabilim dalı lisansüstü öğrencileri Tıp Etiği ya da Tıp Tarihi alanında her ay bir seminer hazırlayarak sunmaktadır. Seminer takvimi Anabilim Dalı internet sayfasından duyurulmaktadır.
 
Makale saati: Anabilim dalı lisansüstü öğrencileri Tıp Etiği ya da Tıp Tarihi alanında her ay ikişer makale sunmaktadır.
 
Danışmanlık, Bilirkişilik, Uzman görüşü 
 
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri; Üniversiteler Arası Kurul, uzmanlık dernekleri, tabip odaları ile idare ve ceza mahkemeleri için bilirkişilik yapmakta ve uzman görüşü sunmaktadır.
 
Yanı sıra, üniversite öğretim üyelerine, talep etmeleri halinde klinik etik sorunları ile araştırma ve yayın etiğiyle ilgili sorunlarda danışmanlık verilmektedir.
 
UÜ Rektörlüğü, Tıp Fakültesi ve UÜ-Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen hizmetler
 
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri; 
 
UÜ – SUAM Hastane Etik Kurulu
UÜ – SUAM Hasta Hakları Takımı
UÜ – SUAM Hasta Hakları Komisyonu
UÜ – SUAM Hizmete Ulaşma ve Devamlılık Takımı
UÜ Tıp Fakültesi Araştırma Etik Kurulu
UÜ Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kurulu
KETAM Yönetim Kurulu
Rektörlük Eski Eserler Birimi Komisyonu
 
üyesi olarak UÜ Rektörlüğü, Tıp Fakültesi ve UÜ-SUAM kapsamındaki birimlerde yürütülen çalışmalara katkı sunmaktadır.
 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya