Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm
Eğitimden Sorumlusu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Züleyha ALPER
 
Eğitim Başkoordinatörü / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Doç. Dr. İlker Mustafa KAFA
 
Dönem 1 Koordinatörü
Doç. Dr. Engin SAĞDİLEK
 
Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Alper VATANSEVER
 
Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. AYŞEN ÇAKIR
 
Dönem 2 Koordinatörü
Prof. Dr. İlknur ARI
 
Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Serdar BABACAN
 
Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖK YURTSEVEN
 
Dönem 3 Koordinatörü
Doç. Dr. Vahide ASLIHAN DURAK
 
Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sezer ERER KAFA
 
Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Ezgi ERYILMAZ
 
Dönem 4 Koordinatörü
Prof. Dr. Soner CANDER
 
Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ezgi DEMİRDÖĞEN
 
Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Ercüment GÜRLÜLER
 
Dönem 5 Koordinatörü
Doç. Dr. Serkan YAZİCİ
 
Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Yasemin DİNÇ
 
Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Esin SÖĞÜTLÜ SARI 
 
Dönem 6 Koordinatörü
Prof. Dr. Yeşim UNCU
 
Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Gizem ERGÜN ÖZDEL
 
Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı
Doç.Dr.Halil İbrahim ÇIKRIKLAR
 
Seçmeli Dersler Koordinatörü
Doç. Dr. Nazmiye Ülkü TÜZEMEN
 
Raportör
Ece HOCAOĞLU
Gülay UYAR
 
 
 
Ölçme Değerlendirme Kurulu;
            Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı başkanlığında eğitim başkoordinatörü, dönem koordinatör yardımcıları, soru bankası koordinatörü, Tıp Eğitimi ve Biyoistatistik Anabilim Dallarını temsilen birer öğretim üyesi ve bir bilgi işlem-bilişim uzmanından oluşur ve üyeler Dekanlık tarafından atanır. Her eğitim-öğretim döneminde en az üç kez olmak üzere Dekanlığın çağrısı üzerine Dekan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Birim öğrenci işleri bürosunun bir çalışanı sekreter olarak görevlendirilir.
 
  • Eğitim-Öğretim Yılı içerisindeki sınav takvimlerini hazırlayarak Eğitim Komisyonuna önermek,
  • “Soru Hazırlama ve Sınav Yapılandırma Kılavuzunu” hazırlamak, geliştirmek ve yapılandırılmış olan sınavların kılavuz ile uyumunu kontrol etmek,
  • Sınavların yürütülmesinde salon ve gözetmen organizasyonunu yapmak,
  • Sınavlarda sorulacak toplam soru sayısını, her bilim/anabilim dalına düşen soru dağılımını, soruların toplanma şeklini, son toplanma tarihini, yürütücüler ile yapılan toplantılar ile eğitim-öğretim dönemi başında belirlemek,
  • Eğitim-Öğretim Yılı içerisindeki sınavların analizlerini yapmak ve “Soru-Öğrenme Kazanımları Matrislerini” değerlendirerek sonuçları yürütücüler ve Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile paylaşmak,
  • Soru bankasının geliştirilmesini sağlamak ve işleyişini yönetmek,
  • Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde yapılan sınavların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulamalarındaki sorunların çözümü için önerilerini raporlandırarak Program Değerlendirme ve Geliştirme Kuruluna ve Eğitim Komisyonuna sunmak,
  • Hizmet içi ölçme değerlendirme eğitimlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamaktır.

 

SORU HAZIRLAMA VE SINAV YAPILANDIRMA KLAVUZU

       Sayın Öğretim Üyesi,

       Fakültemizde uygulanmakta olan eğitim programının yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen Program Geliştirme sürecinde, hazırlanan programların gerek uygulama aşamasında, gerekse uygulamadan sonra elde edilen ölçme sonuçlarından faydalanılarak programımızın eksik ve yetersiz yönlerinin saptanması ve gerekli görülen düzenlemelerin yapılarak sürecin işlemesine özen gösterilmektedir. Verilen eğitimin değerlendirilmesi; dersin amaç ve hedefleri doğrultusunda öğrencilerden beklenen davranışlar göz önünde tutularak, konu ağırlığı dikkate alınarak ve kapsam geçerliğini arttıracak şekilde belirlenmektedir.

       Sınav sorularının dersin öğrenim kazanımlarına uygun olarak hazırlanması, ders/kurul/staj yürütücüsünün idaresinde ve sorumluluğunda yapılmakta ve Ölçme Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanan Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Öneri/Kontrol Listesi ile değerlendirilmektedir (Bkz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Madde 9.3.b).

       Ders/kurul/staj sonu çoktan seçmeli test ile yapacağınız öğrenci değerlendirmelerinizde aşağıdaki listeden yararlanabilirsiniz. 

UUTF Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA ÖNERİ/KONTROL LİSTESİ

KONTROL LİSTESİ
1- Soru ve yanıtların olabildiğince kısa ve açık olması, gereksiz kelimelerden ve dolaylı ifadelerden arındırılması.
2- Tek bir soru köküne (olgular dahil) ait birden fazla soru sorulacaksa bu sayının 5’i aşmaması ve soru öncesinde uyarı yapılması.
3- Olgu soruları hariç soru kökü ve/veya yanıtların diğer sorulardan daha uzun ve zaman alıcı olmaması (iki sütunlu bir sayfada 3-4 satırı geçen soru kökü, 2 veya 2’den fazla satırlı seçenekler nispeten zaman alıcı sorulardır).
4- Soru kökünün şıklar olmadan da tek başına anlamlı olarak okunabilmesi.
5- Soru kökünde “sizce”, “size göre”, “ne düşünürsünüz”, “ne yaparsınız” gibi kişisel görüş ve yargılar sorulmaması.
6- Soru kökünde “genellikle”, “çoğunlukla”, “mutlaka”, gibi belirsizlik veya mutlaklık belirten sözcüklerin kullanılmaması.
7- Soruların, bir diğerinin cevabını verir nitelikte olmaması.
8- Soruda olumsuzluk ifade eden kelimelerin sadece altı çizili olarak yazılması (örneğin; bulunmamaktadır?, yanlıştır?, değildir? vb.)
9- Seçeneklerde diğer seçenekleri etkisiz hale getirecek şekilde zıt bilgilerin olmaması.
10- Seçeneklerde sayısal değerlerin büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralı olması, rakam aralıkları kullanılıyorsa aralıkların çakışmaması.
11- Seçeneklerde “Hepsi”, “Hiçbiri” vb. ifadelerin çok fazla kullanılmaması.


Soru Örnekleri Kitapçığı

Soruların Yazılacağı Şablon

Sınav Kapak Sayfası

Örnek Sınav Şablonu

Sınavlarda Uyulacak Kurallar

Sınav Zarfı

 

http://sinavgorevleri.uludag.edu.tr/

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya