Fakülte Hakkında

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından Bursa Tıp Fakültesi adıyla kurulmuştur. Öncesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 1974 yılında Tıp Fakültesi hastanesine dönüştürülmüş, Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kurucu dekanlığında aynı yıl eğitim-öğretime başlanmıştır. 1975 yılında Bursa Üniversitesi kurulması ile Bursa Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1982 yılında üniversitenin adının değişmesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020 yılında ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Fakültenin Temel Tıp Bilimleri bölümü 1985, klinikler ise 1992 yılından itibaren Görükle yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Öğrenci, talepte bulunması halinde, bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasından yararlanabilir. Hazırlık sınıfı altı yıllık tıp eğitimi süresi dışındadır. Uludağ Üniversitesi’nin Avrupa’da uyumlu bir yükseköğretim alanı yaratılmak üzere 2001 yılında başlatılan Bologna Süreci’ne katılmasının ardından, fakültemiz vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan biridir. Kredili Sistem Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 08 Haziran 2001 tarihinde Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve 2001-2002 Eğitim ve Öğretim Yılında Tıp Fakültesinde, Uludağ Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer fakültelerle birlikte, yönetmeliğe uygun kredili sistem uygulamasına başlanmıştır. Fakültemiz 2002 Ekim ayında Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu tarafından uluslararası standartlarda eğitim veren bir eğitim kurumu olarak değerlendirilmiştir. 2003 yılında Avrupa Kurumsal Değerlendirme Sürecinden başarı ile geçmiştir. Eğitim Programımız 2012 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından değerlendirilerek Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış ve 01.01.2018 tarihine kadar akredite edilmiştir. Bu süreç içerisinde hazırlanan aradeğerlendirme ve öz değerlendirme raporları da başarılı bulunarak Eğitim Programımız 2024 yılına kadar reakredite edilmiştir.

Başta Eğitim Komisyonu olmak üzere eğitimle ilişkili kurulların gerçekleştirdiği sürekli değerlendirme ve geliştirme çalışmalarının ardından 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren fakültemiz “Entegre Tıp Eğitimi Modeli”ne geçmiştir.

Mezuniyet Öncesi Eğitim

             Eğitim-öğretim içeriği; hem yatay, hem dikey ve hem de derinlemesine entegrasyonun birlikte uygulandığı, tıp ve ilişkili insan bilimlerinin ilgili disiplinlerce Ulusal Çekirdek Eğitim Programına ve Bursa Uludağ Çerçeve Eğitim Programına uygun bir biçimde eş zamanlı olarak işlendiği, dersler, ders kurulları ve staj programları temelinde oluşturulmuştur. Paneller, probleme dayalı öğrenim modülleri, küçük grup eğitimleri, akran eğitimi ve simülasyonlarla zenginleştirilen bu eğitim-öğretim modeli “dönem geçme” esasına dayanır.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Tıp Eğitimi Modeli üç aşamadan oluşmaktadır:

Aşama 1; ağırlıklı olarak temel ve klinik tıp disiplinlerinin vücut organ sistemleri veya temalar temelinde kurullar şeklinde entegre edildiği Tıp Bilimleri (yatay ve dikey entegrasyon) ve öğrencileri hekimlik uygulamaları ile profesyonel tutum ve davranışlar açısından klinik eğitim ve öğretime hazırlayan Tıp ve İnsan Bilimleri (derinlemesine entegrasyon) derslerinin verildiği Dönem 1, 2 ve 3’ü kapsayan Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim sürecini kapsar.

Aşama 2; öğrencinin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanma ve böylece gördüğü hastaları analitik bir biçimde değerlendirerek uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilme yeteneği kazandığı, klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabildiği ve tüm bunlarla birlikte mesleki ve etik değerlere uygun tutum ve davranış sergileyebilme yetisini geliştirdiği staj programlarını içeren Dönem 4 ve 5’ten oluşan Klinik Eğitim-Öğretim sürecini içerir.

Aşama 3; bu dönemleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin klinik uygulamalarda daha aktif olarak görev aldığı, kesintisiz olarak 12 ay süreyle devam eden Aile Hekimliği dönemini içermektedir.

Tıp Fakültesi bünyesinde toplam 166 Profesör, 77 Doçent, 16 Doktor Öğretim Üyesi ve 38 Öğretim Görevlisi Doktor görev yapmaktadır. Fakültemiz kuruluşundan bu yana toplam 8617 hekim yetiştirmiştir. En son 30 Eylül 2021 tarihi itibari ile 8501’ine (%98,65) ulaşılabilen bu hekimlerin 4475’i uzman, 3275’i pratisyen hekim, 751’i tıpta uzmanlık öğrencisidir. Mezuniyet sonrası eğitim bağlamında kuruluşundan itibaren fakültemizden yetişen uzman hekim sayısı 7’si yan dal uzmanlık olmak üzere 2016’dır.

2012 yılında akredite, 2017 de reakredite olan eğitim programımız, ikinci kez reakreditasyon dönemi içindedir.

Fakültemizde kuramsal eğitim 3 büyük ve 30’dan fazla küçük derslikte verilmektedir. Bu dersliklerin hemen tamamında internet bağlantılı bilgisayarlar, barkovizyon, ses düzeni gibi tüm teknolojik olanaklar mevcuttur. Öğrencilerimiz geniş olanaklara sahip Merkez Kütüphanesinden, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde bulunan Diniz Okuma Salonundan ve USİM’de bulunan Öğrenme Kaynakları Merkezinden yararlanmaktadırlar. Ayrıca, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ayhan KIZIL Eğitim Birimlerinde 68 öğrenci kapasiteli, online internet bağlantılı okuma ve çalışma salonu bulunmaktadır.

             Entegre eğitim modeline geçiş ile birlikte 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren “Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi” (USİM) de açılarak yeni eğitim programlarında yerini almış ve böylece fakültemizin öğrencileri eğitim-öğretim konusunda çok önemli bir şans yakalamışlardır. “Klinik Beceri Uygulamaları”, “Siber Anatomi”, “Siber Fizyoloji”, “Bilgisayar Ve Mikroskop Laboratuvarları” ve “Multidisipliner Teknoloji Alanları” gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde 6 adet “Standart Hasta Polikliniği” ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren “Simülasyon Birimi” oluşturulmuştur. Simülasyon biriminde “Acil Servis”, “Hasta Gözlem Odası”, “Doğumhane”, “Ultrasonografi”, “Eğitim Ambulansı”, “Sanal Gerçeklik” ve “Body İnteract” gibi uygulama alanları ile sayısız hasta/hastalık örneklemi yapabilme kapasitesi yaratılmıştır.

             Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi ´nde 898 yatak mevcuttur. Hastane tüm birimleriyle, uluslararası bir kuruluş olan JCI’dan akredite olmuş Türkiye’deki iki tıp fakültesi hastanesinden biridir. Hastanemiz ayrıca en son olarak SGS’den ISO 9001-2008 kalite belgesini almayı başarmıştır. Yine fakültemize bağlı Kükürtlü’deki tarihi binalarda bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı tesislerde hastalara kaplıca imkanları da sunulmaktadır. Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle açılan 3 birimlik  Eğitim Aile Sağlığı Merkezi son sınıf öğrencilerimize, birinci basamak sağlık hizmeti uygulamalarını yerinde deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

             Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi 2015 yılında hizmete girmiştir. Ayrıca toplam 161.000 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde planlanan ve içerisinde son teknoloji ile donatılacak olan Acil Servis, Yoğun Bakım Üniteleri, Ameliyathaneler, Anjiyografi, Endoskopi ve Bronkoskopi Üniteleri, Dahili ve Cerrahi Çocuk Poliklinik ve Kliniklerinin yer aldığı Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi Projesi ihale aşamasındadır.

Bugün ülkemizin önde gelen tıp fakülteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sürekli gelişim göstererek Güney Marmara Bölgesi’nin sağlık alanında referans noktası olmaya devam edecektir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim

             Fakültemiz, bünyesinde barındırdığı 41 Anabilim Dalı ve bunlara bağlı 21 Bilim Dalında çalışan toplam 166 Profesör, 77 Doçent, 16 Doktor Öğretim Üyesi ve 38 Öğretim Görevlisi Doktor ile bir yandan mezuniyet öncesi eğitim programlarını yürütürken diğer taraftan da “Temel Tıp Bilimleri”, “Dahili Tıp Bilimleri” ve “Cerrahi Tıp Bilimleri” alanlarında çok sayıda uzman hekim yetiştirmeye devam etmektedir. Halen eğitimlerini sürdüren 72 Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi ve 622 Uzmanlık Öğrencisi bulunmaktadır.

             Kurulma aşamasında olan “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu”nun Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte yürüteceği sürekli gelişim çalışmalarıyla mezuniyet sonrası tıp eğitimlerinin de standardizasyonu hedeflenmektedir. Bu amaçla yazılımı bitirilen “Asistan Takip Sistemi” işlevselliğini kazanmıştır. Ayrıca araştırma görevlilerine verilmekte olan eğitim ve beceri kurslarının “online” olarak yürütülmesi çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

Araştırma

             Fakültemiz, bünyesinde barındırdığı 41 Anabilim Dalı ve bunlara bağlı 21 Bilim Dalında çalışan toplam 166 Profesör, 77 Doçent, 16 Doktor Öğretim Üyesi, 38 Öğretim Görevlisi Doktor, 72 Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi ve 622 Uzmanlık Öğrencisi ile bir yandan mezuniyet öncesi eğitim programlarını yürütürken diğer taraftan da ülkemizde araştırma üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin hedeflerine paralel olarak “Temel Tıp Bilimleri”, “Dahili Tıp Bilimleri” ve “Cerrahi Tıp Bilimleri” alanlarında çok sayıda özgün araştırma gerçekleştirmektedir.

Hizmet

             Fakültemiz Güney Marmara Bölgesinde yaşamakta olan yaklaşık 6 milyon vatandaşımıza bölgemizdeki diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde 3. basamak sağlık hizmeti sunmaktadır. 

 

 

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya