About the Faculty of Medicine

Misyon

             Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi;

 • Sağlığın korunması ve sürdürülmesi ile tanı ve tedavi konusunda üst düzey bilgi birikimine sahip, hastayı hem bir birey ve hem de ailenin ve toplumun bir bileşeni olarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, yüksek nitelikli, kapsamlı, sürekli ve kişisel sağlık bakım hizmeti sunan (Hizmet sunucu),
 • Sağladığı hizmeti sürdürürken maliyet ve etik açıdan da uygunluğuna karar verebilen (Karar verici),
 • Sağlıklı yaşam için gerekenleri etkili biçimde anlatarak bireylerin sağlığını korumasını ve geliştirmesini sağlayan (İyi iletişimci),
 • Çalıştığı ortamdaki kişilerin güvenlerini kazanan, bireysel ve toplumsal gereksinimler için arabuluculuk yapabilen, toplum adına girişim başlatabilen (Lider),
 • Hastaların ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere bireyler ve kurumlarla uyumlu çalışabilen, sağlık verilerini uygun biçimde kullanan (Yönetici) ve
 • Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş,

yurtsever hekimler yetişmesini sağlayan nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi hedeflemiştir.

Vizyon

 • Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren,
 • Evrensel tıp bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten,
 • Sürekli gelişen,
 • Ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan,
 • Yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen;
 • Mezunu ve üyesi olmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmaktır.

Genel Tanıtım

             Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1970 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından Bursa Tıp Fakültesi adıyla kurulmuştur. Öncesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 1974 yılında Tıp Fakültesi hastanesine dönüştürülmüş, Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kurucu dekanlığında aynı yıl eğitim-öğretime başlanmıştır. 1975 yılında Bursa Üniversitesi kurulması ile Bursa Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1982 yılında üniversitenin adının değişmesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Fakültenin Temel Tıp Bilimleri bölümü 1985´den, klinikler ise 1992 yılından itibaren Görükle yerleşkesinde hizmet vermektedir.

             Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır. Öğrenci, talepte bulunması halinde, bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasından yararlanabilir. Hazırlık sınıfı altı yıllık tıp eğitimi süresi dışındadır.

             Uludağ Üniversitesi’nin Avrupa’da uyumlu bir yükseköğretim alanı yaratılmak üzere 2001 yılında başlatılan Bologna Süreci’ne katılmasının ardından, fakültemiz vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan biridir.
Kredili Sistem Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 08 Haziran 2001 tarihinde Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve 2001-2002 Eğitim ve Öğretim Yılında Tıp Fakültesinde, Uludağ Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer fakültelerle birlikte, yönetmeliğe uygun kredili sistem uygulamasına başlanmıştır.

             Başta Eğitim Komisyonu olmak üzere eğitimle ilişkili ola kurulların gerçekleştirdiği sürekli değerlendirme ve geliştirme çalışmalarının ardından 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren fakültemiz “UÜTF Mezuniyet Öncesi Entegre Tıp Eğitimi Modeli”ne geçmiştir.

             Fakültemiz 2002 Ekim ayında Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu tarafından değerlendirilerek uluslararası standartlarda eğitim veren bir eğitim kurumu olarak çok başarılı bulunmuştur. Yine 2003 yılında ise Avrupa Kurumsal Değerlendirme Sürecinden başarı ile geçmiştir. UTEAK-Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2012 yılında Eğitim Programımız Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanarak 01.01.2018 tarihine kadar akredite edilmiştir. Bu süreç içerisinde 2015 yılında hazırlanan aradeğerlendirme raporu da başarılı bulunmuştur. Re-akreditasyon için 11.01.2017’de yeniden başvuru yapılmış ve özdeğerlendirme raporu hazırlanarak 05.09.2017 tarihinde UTEAK’a gönderilmiştir. Aralık 2017’de gerçekleşecek olan re-akreditizasyon ziyareti beklenmektedir.

Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim

             Hem yatay, hem dikey ve hem de derinlemesine entegrasyon birlikte uygulanan, tıp ve ilişkili insan bilimleri ilgili disiplinlerce Çekirdek Eğitim Programına ve Uludağ Çerçeve Eğitim Programına uygun bir biçimde eş zamanlı olarak işlenen, eğitim-öğretim içeriği ders kurulları veya staj programları bazında oluşturulan ve eğitim-öğretim programı paneller, probleme dayalı öğrenim modülleri, küçük grup eğitimleri, akran eğitimi ve simülasyonlarla zenginleştirilen bu eğitim-öğretim modeli “dönem geçme” esasına dayanır.

             Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Tıp Eğitimi Modeli üç aşamadan oluşmaktadır:

             “Aşama 1” ağırlıklı olarak temel ve klinik tıp disiplinlerinin vücut organ sistemleri veya temalar temelinde kurullar şeklinde entegre edildiği Tıp Bilimleri (yatay ve dikey entegrasyon) ve öğrencileri hekimlik uygulamaları ile profesyonel tutum ve davranışlar açısından klinik eğitim ve öğretime hazırlayan Tıp ve İnsan Bilimleri (derinlemesine entegrasyon) derslerinin verildiği Dönem 1, 2 ve 3’ü kapsayan Klinik Öncesi Eğitim-Öğretim sürecini kapsar.

             “Aşama 2” öğrencinin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanma ve böylece gördüğü hastaları analitik bir biçimde değerlendirerek uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilme yeteneği kazandığı, klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabildiği ve tüm bunlarla birlikte mesleki ve etik değerlere uygun tutum ve davranış sergileyebilme yetisini geliştirdiği staj programlarını içeren Dönem 4 ve 5’ten oluşan Klinik Eğitim-Öğretim sürecini içerir.

             “Aşama 3” ise bu dönemleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin klinik uygulamalarda daha aktif olarak görev aldığı, kesintisiz olarak 12 ay süreyle devam eden Dönem 6’yı kapsayan Aile Hekimliği sürecini içermektedir.

             Tıp Fakültesi bünyesinde toplam 162 Profesör, 70 Doçent, 19 Yardımcı doçent, 64 Uzman doktor ve 344 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemiz kuruluşundan bu yana toplam 7393 hekim yetiştirmiştir. En son 30 Eylül 2017 tarihi itibari ile 6981’ine (%94,42) ulaşılabilen bu hekimlerin 3649’u uzman, 2593’ü pratisyen hekimdir. Mezuniyet sonrası eğitim bağlamında kuruluşundan itibaren fakültemizden yetişen uzman hekim sayısı 7’si yan dal uzmanlık olmak üzere 2016’dır.

             2012 yılında UTEAK tarafından da değerlendirilen fakültemiz, 6 yıllığına akredite edilmiş, 2014-2015 Eğitim Döneminde akreditasyon sürecinin bir parçası olan ara değerlendirme sürecine hazırlık içindedir. Bunun yanı sıra Üniversitemizin tüm fakültelerinde aynı anda başlatılan Bolonya sürecine uyum çalışmaları ile Tıp Fakültesi de 2016 yılına kadar geçerli olacak AKTS etiketi almaya hak kazanmıştır.

             Fakültemizde kuramsal eğitim 3 büyük ve 30’dan fazla küçük derslikte verilmektedir. Bu dersliklerin hemen tamamında internet bağlantılı bilgisayarlar, barkovizyon, ses düzeni gibi tüm teknolojik olanaklar mevcuttur. Öğrencilerimiz geniş olanaklara sahip Merkez Kütüphanesinden, SUAM’da bulunan Diniz Okuma Salonundan ve USİM’de bulunan okuma salonundan yararlanmaktadırlar. Ayrıca, Tıp Fakültesi Eğitim Birimleri’ni oluşturan amfi grubunda da 68 öğrenci kapasiteli, online internet bağlantılı okuma ve çalışma salonu bulunmaktadır.

             Entegre eğitim modeline geçiş ile birlikte 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren “Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi(USİM) de açılarak yeni eğitim programlarında yerini almış ve böylece fakültemizin öğrencileri eğitim-öğretim konusunda çok önemli bir şans yakalamışlardır. “Klinik beceri uygulamaları”, “siber anatomi”, “siber fizyoloji”, “bilgisayar ve mikroskop laboratuvarları” ve “multidisipliner teknoloji alanları” gibi serbest çalışmaya yönelik yenilikleri barındıran merkezde 6 adet “standart hasta polikliniği” ve ayrıca beş adet kablosuz ileri teknoloji gerektiren simülatör içeren “simülasyon birimi” oluşturulmuştur. Simülasyon biriminde “acil servis”, “hasta gözlem odası”, “doğumhane”, “ultrasonografi”, “eğitim ambulansı” ve “body interact” gibi uygulama alanları ile sayısız hasta/hastalık örneklemi yapabilme kapasitesi yaratılmıştır.

             Uygulamalı eğitimlerin yapıldığı her türlü ileri teknolojik olanaklara sahip U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde (SUAM) 898 yatak mevcuttur. SUAM tüm birimleriyle, uluslararası bir kuruluş olan JCI’dan akredite olmuş Türkiye’deki iki tıp fakültesi hastanesinden biridir. Hastanemiz ayrıca en son olarak SGS’den ISO 9001-2008 kalite belgesini almayı başarmıştır. Yine fakültemize bağlı Kükürtlü’deki tarihi binalarda bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı tesislerde hastalara kaplıca imkanları da sunulmaktadır. Son sınıf öğrencilerimize, şehir içinde bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde eğitim amaçlı birinci basamak sağlık hizmeti uygulamaları yaptırılmaktadır.

             Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi 2015 yılında hizmete girmiştir. Ayrıca toplam 161.000 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde planlanan ve içerisinde son teknoloji ile donatılacak olan Acil Servis, Yoğun Bakım Üniteleri, Ameliyathaneler, Anjiyografi, Endoskopi ve Bronkoskopi Üniteleri, Dahili ve Cerrahi Çocuk Poliklinik ve Kliniklerinin yer aldığı Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi Projesi ihale aşamasındadır.
Bugün ülkemizin önde gelen tıp fakülteleri arasında yer alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sürekli gelişim göstererek Güney Marmara Bölgesi’nin sağlık alanında referans noktası olmaya devam edecektir.

             Fakültemiz çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış; araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip; Türkiye’nin sağlık sorunlarını bilen, birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlar ile donanmış; birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek; mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan; kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren; sağlık teknolojisini optimum kullanabilen; hekimleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

             Bu amaçlar ve eğitim sisteminin yenilenmesi ve güncellenmesi doğrultusunda, “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” (ÇEP) ile uyumlu hale getirilen “Mezuniyet Öncesi Eğitim Programlarını” aşağıdaki hedeflere ulaşacak şekilde yürütmektedir:

A . Eğitim programı tamamlandığında UÜTF mezunu şu bilgileri kavrar, irdeler ve uygular:

 • Tıbbın, tıbbi uygulamaların ve hekimlik mesleğinin evrimini bilir.
 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.

B. Eğitim programı tamamlandığında UÜTF mezunu şu devinimsel becerilere sahiptir:

 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Doğru ve kapsamlı tıbbi ve sosyal öykü alabilir, kapsamlı fizik muayene yapabilir.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Birincil bakım ve acil hekimlik tedavi uygulamalarını, rehabilitasyon aşamalarını bilir, planlar ve uygular.
 • Hasta ve yakınları, toplum ve meslektaşları ile sözlü ve/veya yazılı olarak etkin iletişim kurabilir.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.

C. Eğitim programı tamamlandığında UÜTF mezunu şu mesleki tutum ve davranışlara sahiptir:

 • İnsan vücudunun normal yapı ve fonksiyonunu molekül, hücre, doku, organ, sistem düzeyinde bilir. Hastalıklar sırasında bu yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri ayırt eder.
 • Hasta kaydı tutabilir; fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını yorumlayabilir ve problemi tanımlayacak uygun bir yaklaşımla tanıya varabilir.
 • Hastalıklarla ilgili laboratuvar işlemlerini bilir; birinci basamakta, gerekli materyali (kan, idrar, vb.) uygun yöntemlerle hastadan elde ederek tanı ve takip için gerekli laboratuvar işlemlerini yapabilir.
 • Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesinde temel prensipleri uygulayabilir ve risk altındaki birey ve/veya toplumu tanır.
 • Biyopsikososyal yaklaşımı bilir, hastalıkların nedenlerini, bireyi ve çevresi ile etkileşimini göz önüne alarak değerlendirir.
 • Araştırma yapma teknik, yöntem ve kurallarını bilir. Sağlık verilerini toplayabilir, analiz edebilir, özetleyerek sunabilir.
 • Klinik karar verme sürecini, kanıta dayalı tıp uygulamalarını ve güncel yaklaşımları bilir.
 • Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleki bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Hekimin eğitici, idareci ve araştırmacı olarak sağlık hizmet sunumundaki yerini bilir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili sorumluluk alır.
 • Çalışan sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularını bilir ve gerektiğinde sorumluluk alır. Sağlık politikalarını bilir ve uygulama alanındaki etkilerini değerlendirebilir.
 • Tıp alanındaki bilgilerini yaşam boyu öğrenme sorumluluğu çerçevesinde güncel tutar.
 • Mesleğini, etik yükümlülük ve hukuki sorumluluklarını bilerek, insani değerleri ön planda tutarak ve ayrım gözetmeksizin özveri ile hekimlik yaşamı boyunca uygular.

Mezuniyet Sonrası Eğitim-Öğretim

             Fakültemiz, bünyesinde barındırdığı 41 Anabilim Dalı ve bunlara bağlı 21 Bilim Dalında çalışan toplam 162 Profesör, 70 Doçent, 19 Yardımcı doçent, 64 Uzman doktor ve 344 Araştırma Görevlisi ile bir yandan mezuniyet öncesi eğitim programlarını yürütürken diğer taraftan da “Temel Tıp Bilimleri”, “Dahili Tıp Bilimleri” ve “Cerrahi Tıp Bilimleri” alanlarında çok sayıda uzman hekim yetiştirmeye devam etmektedir.

             Kurulma aşamasında olan “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu”nun Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte yürüteceği sürekli gelişim çalışmalarıyla mezuniyet sonrası tıp eğitimlerinin de standardizasyonu hedeflenmektedir. Bu amaçla yazılımı bitirilen “Asistan Takip Sistemi” halen test aşamasındadır. Ayrıca araştırma görevlilerine verilmekte olan eğitim ve beceri kurslarının “online” olarak yürütülmesi çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

Araştırma

             Fakültemiz, bünyesinde barındırdığı 41 Anabilim Dalı ve bunlara bağlı 21 Bilim Dalında çalışan toplam 162 Profesör, 70 Doçent, 19 Yardımcı doçent, 64 Uzman doktor ve 344 Araştırma Görevlisi ile bir yandan mezuniyet öncesi eğitim programlarını yürütürken diğer taraftan da üniversitemizin “Bilimden Üretime, Üretimden Ekonomiye” sloganıyla başlattığı “3. Nesil Üniversite” olabilme hedefine paralel olarak “Temel Tıp Bilimleri”, “Dahili Tıp Bilimleri” ve “Cerrahi Tıp Bilimleri” alanlarında çok sayıda özgün araştırma gerçekleştirmektedir.

             Üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu tarafından seçilen 15 Araştırma Üniversitesi arasında yer almayı başarmasıyla birlikte kurulacak olan araştırma merkezleri sayesinde bu alandaki çalışmaların hızla artacağı öngörülmektedir.

Hizmet

             Fakültemiz, bünyesinde barındırdığı 41 Anabilim Dalı ve bunlara bağlı 21 Bilim Dalında çalışan toplam 162 Profesör, 70 Doçent, 19 Yardımcı doçent, 64 Uzman doktor ve 344 Araştırma Görevlisi ile Güney Marmara Bölgesinde yaşamakta olan yaklaşık 6 milyon vatandaşımıza bölgemizdeki diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde 3. basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.