Tarihçe

Yazıcı uyumlu sürümYazıcı uyumlu sürüm

BURSA TIP FAKÜLTESİ’NDEN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NE : KURULUŞ ÖYKÜSÜ *
Hazırlayanlar: Elif ATICI (1), Teoman ATICI (2)

(1) UÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
(2)UÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

* Bu metin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin  2013 tarihli 39. Cilt, 1. Sayısında yayınlanan makalenin yazarları tarafından düzenlenmiş halidir.

Tıp fakülteleri, sağlık hizmetlerinin yapılandırılması ve uygulanmasında, toplumun sağlık ihtiyaçlarına uygun nitelik ve nicelikte hekim yetiştirilmesinde rol alan bilimsel kurumlardır. Bu rolü eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık hizmeti sunma olmak üzere üç temel görevi yerine getirerek sağlar. Ülkemizdeki tıp fakültesi sayısı 1945 yılına kadar 1 iken günümüzde bu sayı 60 tanesi devlet üniversitesi bünyesinde olmak üzere 82’ye ulaşmıştır. Bugün ülkemizin önde gelen tıp fakülteleri arasında yer alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Güney Marmara Bölgesi’nin sağlık alanında referans noktasıdır.

Kabul tarihi 1 Nisan 1975 olan 1873 sayılı kanunla kurulmuş olan Uludağ Üniversitesinin (kuruluş tarihinde adı Bursa Üniversitesi’dir) çekirdeğini oluşturan fakültemiz, kökleşmiş üniversitelerin yeni üniversitelerin kuruluşunda görev alması geleneği doğrultusunda İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak 1970 yılında kurulmuştur. Fakültenin kuruluş tarihindeki adı “Bursa Tıp Fakültesi”dir. Günümüzdeki adının kullanımına, önceleri genellikle kuruldukları şehrin isimleriyle anılan kurumların bulundukları şehrin en belirgin coğrafi unsurlarının ön plana çıkarıldığı isimlerle değiştirilmesi ile 1983 yılında geçilmiştir (30.03.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazete).

Bursa’da Tıp Fakültesinin Kuruluşunu Hazırlayan Etkenler
Yirminci yüzyılın ikinci yarısı ile tıp eğitimi ve sağlık hizmeti anlayışı hastalık odaklı olmak yerine toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir anlayışa dönüşmüştür. Bu anlayışın sonucu olarak toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine dayalı sağlık hizmeti politikası oluşturulmuştur. Ülkemizde de ilk üç “Beş Yıllık Kalkınma Planları”nda bunu görebilmekteyiz. Saptanan sorunlar; sağlık personeli sayısının yetersizliği, sağlık hizmetleri sunumunda bölgeler arası farkın büyük olduğu, hasta yatak sayısının yetersizliği ve yatakların iller arasındaki dağılımının dengeli olmadığıdır. Bursa’da bir tıp fakültesi kurulmasının nedenleri de bu sorunlara dayanmaktadır. Bu sorunların çözümü için belirlenen sağlık hedefleri arasında hekim sayısının, tedavi kurumlarının ve tıp fakültesi sayısının artırılması yer almakta kurumlar arası işbirliğinin verimliliği artıracağı öngörülmektedir. Bu hedefler doğrultusunda İstanbul Tıp Fakültesi’nin Bursa’da, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Edirne’de birer tıp fakültesi kurulmasında görev almaları düşüncesi ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de üniversitelerin ve buna bağlı olarak tıp fakültelerinin kurulması süreci değerlendirildiğinde gelişimin üç farklı şekilde olduğu söylenebilir: 1. Öncelikle üniversitelerin kurulup sonra tıp fakültelerinin yapılandırıldığı kurumlar, 2. önce tıp fakültesinin kurulup daha sonra üniversitenin kurumsallaştığı yapılanma, 3. üniversite ve tıp fakültesinin aynı zamanda kurulması. Geniş kapsamlı eğitim hamlesinin yapıldığı 1955 yılına kadar ülkemizde sadece İstanbul Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi mevcut iken o tarihten sonra Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde üniversiteler kurulmuştur. Bu kurumlara bağlı tıp fakültelerin kurulması ve öğrenci alım süreci incelendiğinde Bursa Tıp Fakültesi gibi ikinci grupta yer alan fakülte ve üniversite yapılanmasının çoğunlukta olduğu görülür. Açılan ve açılması düşünülen üniversiteler ve bölgelerin belirlenmesinde Kalkınma Planları ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) raporları yön gösterici olmuştur.

DPT tarafından 1968 yılında hazırlanan Yükseköğretim Araştırması Raporunda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda belirtilen hedefler doğrultusunda hizmetlerden yeteri ölçüde yararlanamayanlara yöneltilecek hizmet yatırımları düşüncesiyle 1970’li yıllarda açılması gereken üniversiteler ve bölgeleri belirlenmiştir. Aynı raporda yer alan diğer bir öneri yeni üniversiteler içinde kurulacak her fakülte veya yüksekokulun sorumluluğunun, gelişmiş üniversitelerin aynı konudaki bir fakültesine verilmesi, sorumlu fakültenin ise yeni üniversitenin gelişiminde öncü rol oynaması için görevlendirilmesidir. Hekim sayısının artırılmasına yönelik DPT önerisi mevcut tıp fakültelerine daha fazla sayıda öğrenci alınmasının yerine, yeni tıp fakültelerinin kurulmasıdır. Böylece hem var olan üniversitelerdeki öğretim elemanı ve öğrenci yığılımı önlenmiş olacak hem de yükseköğretimin ülkede dengeli dağılımı sağlanacaktır.

Bursa’da Tıp Fakültesinin Kuruluş Aşamaları
1. Yasal Kuruluş Süreci
Beş yıllık kalkınma planları doğrultusunda DPT Müsteşarlığınca sağlık politikası özel ihtisas komisyonu kurularak tıp fakültelerinin kuruluşlarının nerede ve hangi sayıda olması gerektiğini belirlemek amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Sabahattin Payzın çalışmaları yürütmek üzere 1965 yılında görevlendirilir. Prof. Dr. Payzın, Bursa’da kurulacak olan bir tıp fakültesinin Güney Marmara Bölgesi’ne hizmet edeceği, öğretim üyesi ihtiyacının kolaylıkla İstanbul’dan karşılanabileceği, Bursa’nın gelişmiş bir endüstriye, kara ve deniz ulaşımına sahip olması, halkının bilinçli olması, çevresinde devlet ve askeri hastaneleri gelişmiş Çanakkale ve Balıkesir gibi illerin bulunması gibi nedenlerle Bursa’da tıp fakültesinin kurulmasının öncelikli ve gerekli olduğunu raporunda belirtir.

Bu rapora istinaden Bursa’da tıp fakültesi açılması için ilk resmi başvuru 16 Kasım 1965 tarihinde Bursa Valiliğince Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılır. Prof. Dr. Payzın’ın raporu doğrultusunda ilgili makamlarca Bursa’nın uygun görülmesi kesinlik kazandığında Bursa Valiliğinin teşebbüsü ve halkın desteği ile Bursa Üniversitesi Kurma Derneği 3 Aralık 1965 tarihinde çalışmalarına başlar.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safa Karatay döneminde Bursa’da bir tıp fakültesi kurulması hazırlık çalışmalarını yapmak için Prof. Dr. Enver Tali Çetin, Prof. Dr. Kazım Arısan, Prof. Dr. Orhan Şaşmaz, Prof. Dr. Nuran Gökhan, Prof. Dr. Necdet Koçak ve Doç. Dr. Sedat Katırcıoğlu’ndan oluşan bir komisyon kurulur. Komisyonun 1969 Nisan ayında aldığı Bursa’da bir tıp fakültesi kurulması kararı İstanbul Üniversitesi Senatosunca 10 Nisan 1969 tarihinde (169. oturumunda) onaylanır. Sonrasında gereken yasal süreç başlatılmış olup tasarı aynı yıl Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulur. DPT’nin onayı (29 Aralık 1969 tarihli, 2/5/61-69/15468 sayılı) ve Bakanlığın olumlu görüşü (30 Ocak 1970 tarihli ve 320.2/041331 sayılı) sonucu İstanbul Tıp Fakültesi Kurulunun 30 Mayıs 1970 tarihli oturumunda Bursa’da fakültenin organizasyona geçmesine kadar her yıl Bursa adına 50 öğrencinin alınması karara bağlanır. Böylece fakültenin yasal kuruluşu tamamlanır.

2. Fiili Kuruluş Süreci
Yasal sürecin tamamlanmasını takiben fakültenin kadrosunu oluşturmak üzere 9 Mayıs 1972 tarihinde 1588 sayılı yasa ile 16 profesör, 25 doçent, 20 uzman, 75 asistan ve 3 okutman kadrosu Bursa Tıp Fakültesine verilir (18.05.1972 tarih ve 14191 sayılı Resmi Gazete). Bir fakültenin kurulması için en az yönetim kurulu kadar üye olması koşulu olduğundan atamaları yapılan ilk 7 öğretim üyesi hem yönetim kurulunu hem de fakülte kurulunu oluşturmuştur. Bu kişiler Prof. Dr. Fikret Karaca (Genel Cerrahi), Doç. Dr. Aydoğan Öbek (Farmakoloji), Doç. Dr. Suat Kıyan (Kadın Hastalıkları ve Doğum), Doç. Dr. Münir Karakaya (Fizik Tedavi), Doç. Dr. Metin Arat (KBB), Doç. Dr. Erhan Oğul (Nöroloji) ve Doç. Dr. Ayhan Arınık’tır (Dahiliye). Kısa bir süre sonra atamaları yapılan Doç. Dr. Nevzat Koçak (Genel Cerrahi), Doç. Dr. Yılmaz Türkeri (Üroloji) ve Doç. Dr. İbrahim Ildırım (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) ile Fakülte Kurulu 10 kişi olur (Fotoğraf 1).

Mart 1972 tarihinde dekanlığa Prof. Dr. Fikret Karaca getirilmesi ile fakültenin fiili kuruluşu tamamlanır. Uludağ Üniversitesi kurulana kadar İstanbul Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi olarak çalışmalar sürdürülür.


Fotoğraf 1 - Fakülte Yönetim Kurulu 1970’li yıllar (alıntı = Prof. Dr. Ayhan Arınık arşivi)

Fakültenin Yapılaşması Çalışmaları
Bursa İl Yönetimi, Bursa Üniversitesi Kurma Derneği ve Prof. Dr. Fikret Karaca’nın çabalarıyla Bursa’da fakülte için yer bulma çalışmaları başlar. İstanbul Tıp Fakültesi Planlama Komisyonunun çalışmaları sonucu İstanbul Üniversitesi tarafından gazetelere 3 Kasım 1972 tarihinde mimari yarışma projesi ilanı verilir. İlk üçe giren projelerin her birine 5 bin lira tahsis edilir. Projeleri değerlendiren jüri üyeleri; İstanbul Üniversitesi rektörü, tıp fakültesi dekanı, bursa valisi, öğretim üyeleri, yapı işleri planlama şefi ve mimarlar odasından isimleri onaylanan mimarlar ve bir inşaat mühendisinden oluşmaktadır. Yarışmaya 17 proje katılır. Jürinin projeleri değerlendirirken inşa olanakları, maliyet, depreme dayanıklılık, yapı malzeme seçimi gibi ölçütleri dikkate almıştır. Birincilik ödülü 19 Şubat 1973’de Mimar Mine İnceoğlu, Necati İnceoğlu ve Çınar Şahenk’ten oluşan ekibin projesine verilir (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2 - Bursa Tıp Fakültesi Mimari Yarışma Projesi kazananları
(alıntı: Sayın Leman Dorsay arşivi (Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kızı) )

Bir proje vardır ancak bu projenin yaşama geçirilmesi için gerekli bütçe henüz yoktur. Bu nedenle tıp fakültesini Bursa’da hızla faaliyete geçirebilmek için kullanılabilecek mevcut yerler araştırılır. Bu yerler arasında bugün Yüksek İhtisas Hastanesi olarak hizmet vermekte olan o günkü adıyla Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Altıparmak mevkiinde yer alan ve boşaltılmakta olan Sosyal Sigortalar Hastanesi ve yine Altıparmak’ta bulunan bir okul binası bulunmaktadır. İnceleme sonucu fakülte hastanesi için Göğüs Hastalıkları Hastanesi uygun bulunur ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile oluşturulan protokol sonucu 400 yataklı hastane 1974 yılında fakülteye tahsis edilir. Ancak hastane bir tıp fakültesine uygun olarak inşa edilmemiş olduğundan öğretim üyesi ve yardımcıları, sağlık personeli ve tıp öğrencileri için yeterli alan bulunmamakta ve genişletilebilmesi mümkün görülmemektedir.  Bu sıkıntıların yanı sıra yer yetersizliği nedeni ile birçok tıbbi cihazın kullanımı mümkün olmamıştır.

Hastanenin kullanıma uygun hale getirilmesinde Bursalılardan toplanan bağışların büyük katkısı olmuştur. Kapasitenin artırılması amacıyla İş Bankası’na ait olan Uludağ Kirazlıyayla’daki verem hastaları için kullanılan 300 yatak kapasiteli tesis de fakülte kullanımına açılmış ancak tesisin kullanımı için gereken onarım çalışmalarının maddi nedenlerle yapılamaması, personel ve hastaların ulaşım sorunları nedeniyle bir süre sonra misafirhane olarak kullanılmaya başlanır.

Bursa’nın batısında İzmir yolu üzerinde 17. kilometrede 15 bin dönümlük Görükle arazisi uygun bulunarak istimlâk çalışmalarına başlanır. Temmuz 1975 tarihinde dekanlık binası, temel tıp bilimleri binası, derslikler, kütüphane ve deney hayvanları bloklarının yapımına başlanılmış; temel bilimler binası ve derslikler 1985 yılında tamamlanmıştır (Fotoğraf 3). Bin yatak kapasiteli öngörülen eğitim-öğretim ve araştırma hastanesinin 1976 yılında başlanan yapımı ise 1992’de tamamlanır (Fotoğraf 4).


Fotoğraf 3 – Bursa Tıp Fakültesi Görükle Yerleşkesi temel atma töreni
(alıntı = Dr. Ceyhun İrgil arşivi)

 


Fotoğraf 4 – Görükle Yerleşkesi inşaat alanı (alıntı = Dr. Ceyhun İrgil arşivi)

 

 

İlk Kürsülerin Kurulması ve Öğretim Üyeleri
Bursa’da görev almak isteyen öğretim üyelerinin başvuruları ilan edilmesinin ardından klinik sınıfların ilk kez Bursa’da eğitime başladığı 1974 yılında fakültede kurulmuş olan ilk kürsüler ve öğretim kadrosu aşağıdadır:
İç Hastalıkları Kürsüsü:
Öğr. Üyeleri:  Prof. Dr. Aydoğan Öbek (Kürsü Başkanı)
Doç. Dr. Ayhan Arınık
Başasistan:    Dr. Ahmet Tunalı
Asistanlar:     Dr. Ender Tekin
Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran
Dr. Osman Manavoğlu
Dr. Şazi İmamoğlu
Dr. Recep Kök

Cerrahi Hastalıkları Kürsüsü:
Öğr. Üyeleri:   Prof. Dr. Fikret Karaca (Kürsü Başkanı)
Doç. Dr. Nevzat Koçak
Doç. Dr. Onat Arınç
Başasistanlar: Dr. Ayhan Kızıl
Dr. Burçin Kutlay
Dr. Mesut Özcan
Asistanlar:      Dr. İzzettin Barbaros Etker
Dr. Hasan Doğruyol
Dr. Duruhan Çulha
Dr. Çetin Çetinkaya
Dr. Birol Ciner

Nöro-psikiyatri Kürsüsü:
Öğr. Üyesi:     Doç. Dr. Erhan Oğul
Başasistan:     Dr. Sadık Sadıkoğlu
Asistanlar:      Dr. Sefer Özdemir
Dr. Nevzat Pehlivan

Kulak-Burun-Boğaz Kürsüsü:
Öğr. Üyesi:     Doç. Dr. Metin Arat
Başasistan:     Dr. İlker Tezer
Asistanlar:      Dr. İbrahim Hızalan
Dr. Serkis Mığdışoğlu 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kürsüsü:
Öğr. Üyesi:     Doç. Dr. Suat Kıyan
Asistanlar:      Dr. Şakir Küçükkömürcü
Dr. Bediz Tor
Dr. Serpil Yüksel Sarıgöl

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Kürsüsü:
Öğr. Üyesi:      Doç. Dr. İbrahim Ildırım
Başasistan:      Dr. Özgen Eralp
Asistanlar:       Dr. İsmail Çetin Tor
Dr. Nevin Özcenk
Dr. Ayşe Yurtseven

Üroloji Kürsüsü:
Öğr. Üyesi:       Doç. Dr. Yılmaz Türkeri
Başasistan:       Dr. Mustafa Özyurt
Asistan:             Dr. Adnan Kaleli

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kürsüsü:
Öğr. Üyesi:      Doç. Dr. Münir Kerim Karakaya
Asistanlar:       Dr. Özdemir Kuyucu
Dr. Cihan Heptürk

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Kürsüsü:
Öğr. Üyesi:     Doç. Dr. Burhan Kemal Kıran

 

Eğitimin Bursa’da Başlaması
Bursa Tıp Fakültesi’nin yasal kuruluşunun gerçekleştiği 1970-1971 eğitim yılında fakültenin 50 öğrencisi İstanbul Tıp Fakültesinde eğitime başlar. Eğitimlerinin ilk üç yılını İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlayan öğrencilerin klinik sınıfları Bursa’da tamamlaması planlanır. Tıp fakültesi binalarının yapılandırılması çalışmaları sürerken 1974 yılına kadar kayıtlı öğrenci sayısı 200’e ulaşmıştır (Fotoğraf 5). Bursa’da fiili olarak Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde ayrılan iki dershanede klinik sınıflar (4., 5. ve 6. sınıf) 31 Mayıs 1974 tarihinde resmen eğitim-öğretime başlar (Fotoğraf 6, Fotoğraf 7, Fotoğraf 8).


Fotoğraf 5 – (alıntı: Sayın Leman Dorsay arşivi (Prof. Dr. Fikret Karaca’nıkızı) )


Fotoğraf 6 – Göğüs Hastalıkları Hastanesinde klinik sınıfların eğitime başlamaları - açılış töreni (31 Mayıs 1974). (alıntı = Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı arşivi)

 


Fotoğraf 7. UÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı arşivi


Fotoğraf 8 – İlk dekanımız Prof. Dr. Fikrek Karaca’nın açılış konuşması.
(alıntı: Sayın Leman Dorsay [Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kızı])

 

Bursa’da birinci sınıfa öğrenci kaydı ilk olarak 1977-1978 eğitim-öğretim yılında başlar ve dersler hastane bahçesindeki prefabrik yapılarda verilir. Görükle Yerleşkesinde temel bilimler binası ve dersliklerin tamamlanmasının ardından 1., 2. ve 3. sınıflar 1985-1986 eğitim-öğretim yılında, 4., 5. ve 6. sınıflar ise Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki kliniklerin yerleşkedeki hastaneye taşınması ile 1992-1993 eğitim-öğretim yılında eğitime başlarlar.
Fakülte ilk olarak 1976 yılında 18 mezun verir (Fotoğraf 9).

Fotoğraf 9  – Dekan Prof. Dr. Fikret Karaca’nın ilk mezuniyet töreni konuşması.
(alıntı: Sayın Leman Dorsay [Prof. Dr. Fikret Karaca’nın kızı])

Tıp Fakültesinin İlk Yayını
Bursa’da eğitimin başladığı Mayıs 1974 tarihinde bugünkü adı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi olan Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, fakültenin kuruluşu ve gelinen noktayı anlatan yazıların yer aldığı özel açılış sayısı ile yayın hayatına başlar (Fotoğraf 10).


Fotoğraf 10 – Fakülte dergisi açılış sayısı kapağı.
(alıntı = Dr. Elif Atıcı arşivi)

 

Günümüzde Gelinen Nokta
Eğitim kurumlarının tarihsel gelişim süreçleri açısından bakıldığında geçmişi yaklaşık yarım asra dayanan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yönüyle “genç” olarak kabul edilebilirse de kuruluşundan bu yana yapılan işler, ulaşılan hedefler göz önüne alındığında “olgun” bir fakülte olarak değerlendirilebilir. “Uluslararası ölçütlere uygun tıp eğitimini gerçekleştiren, evrensel tıp bilimine katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel sağlık sorunlarına çağdaş çözümler bularak insanlığa yararlar sağlayan, yetiştirdiği hekimler, ürettiği bilgi ve hizmet ile örnek gösterilen ve üyesi bulunmaktan onur duyulan seçkin bir tıp fakültesi olmak” vizyonu ile 21. yüzyılda ülkemizin elit kurumlarından biri olarak kabul görmektedir.

Temel amacı; “çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış; araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip; Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen, birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlar ile donanmış; birinci basamak sağlık kuruluşlarında he-kimlik ve yöneticilik yapabilecek; mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan; kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren; sağlık teknolojisini optimum kullanabilen; hekimleri yetiştirmek” olan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruluşundan bu yana 6000’e varan hekim ve sayısı 1500’ü aşan uzman hekim yetiştirmiştir.

Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’nin 2001 yılında, Avrupa’da uyumlu bir yüksek öğretim alanı yaratılmak üzere başlatılan Bologna Süreci’ne katılmasının ardından, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programlarını yeniden yapılandırmış ilk kurumlardan biridir.
Haziran 1992'da Görükle Kampüsü’nde yapılan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi tüm birimleriyle, Joint Comission International (JCI) tarafından 2007 yılında akredite olmuş Türkiye’deki ilk iki tıp fakültesi hastanesinden biridir.

Güney Marmara’nın referans sağlık merkezi olarak kabul gören Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruluşunda hedeflenen bölge-ülkenin sağlık hizmetine katkı bağlamında istenilen düzeylere ulaşmıştır. Bugün ülkemizin önde gelen tıp fakülteleri arasında yer alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Güney Marmara Bölgesi’nin sağlık alanında referans noktasıdır.


Günümüzde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalite ve Akreditasyon


Sosyal Medya